Termes i condicions

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

L’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama és una associació sense finalitat de lucre, degudament inscrita al Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya. La web de l’Associació es https://pasapascm.cat, amb domicili social al carrer Viladecans, 18 baixos,, local 1, 08014 Barcelona i amb NIF G66454018 i inscrit al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 55958-J/1.

QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM

Les dades personals que recollim son nom, cognom, adreça electrònica, adreça física, telèfon, NIF/DNI.  Totes aquestes dades són recollides mitjançant el registre de les diferents activitats que es realitzem, comandes, o bé de les consultes que es fan.

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com també l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

GALETES

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per a la vostra comoditat per a què no hagueu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dos setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

TRACTAMENT DE LES DADES OBTINGUDES A TRAVÉS DEL WEB

L’usuari accepta que les dades personals que faciliti a través del web www.pasapascm.cat seran objecte de tractament i incorporats en un fitxer titularitat de l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama del qual és responsable l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama, en endavant, “l’Associació”, amb domicili social al carrer Viladecans, 18 baixos local 1, 08014 Barcelona.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds que l’usuari realitzi a l’Associació a través de la web i complir les obligacions legals de l’Associació en matèria de protecció de dades personals. També, si així ho indica en el formulari corresponent, a enviar informació sobre les activitats de l’Associació.

Les dades que se sol·licitin a l’usuari en els formularis de recollida tindran caràcter obligatori tret que s’indiqui el contrari al formulari corresponent. En el cas que l’usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, l’Associació no podrà tramitar la comanda feta.

L’Associació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i a tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El titular de les dades personals s’haurà de dirigir per escrit a info@pasapascm.cat o al domicili social de l’Associació anteriorment indicat, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició indicant en l’assumpte ‘LOPD’ i acreditant la seva identitat.

MEDIA

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

CONTINGUT INCRUSTAT D’ALTRES LLOCS WEB

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estès visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre l’usuari, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, incloent la traça de la interacció amb el contingut incrustat si té un compte i ha iniciat sessió en aquesta pàgina web.

QUINS DRETS TÉ EL TITULAR SOBRE LES SEVES DADES

Si el titular té un compte en aquest lloc web o hi ha deixat comentaris, pot demanar que li enviem un fitxer d’exportació de les seves dades personals, incloent totes les dades que ens hagi proporcionat. També pot demanar que esborrem qualsevol dada personal seva que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

CONDICIONS D’ÚS I VENDA

Aquestes Condicions d’ús i venda regulen l’ús del lloc web www.pasapascm.cat (en endavant “lloc web”) titularitat de l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama (en endavant “l’Associació”) amb NIF G66454018 i domicili al Carrer Viladecans, 18, baixos local 1 de Barcelona inscrit al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 55958-J/1.

Els productes oferts per l’Associació podran ser adquirits per qualssevol usuari que compleixi amb els requisits establerts en aquestes Condicions d’ús i venda.

 1. ÀMBIT D‘APLICACIÓ

Aquestes Condicions d’ús i venda regulen la compra de productes oferts per l’Associació a través del lloc web, incloses les donacions puntuals o periòdiques.

 1. PREUS DELS PRODUCTES I DESPESES D’ENVIAMENT

El preu que apareix en la descripció del producte inclou l’IVA i el donatius però no les despeses d’enviament que es calculen a posteriori un cop l’usuari ha indicat el lloc al qual s’ha d’enviar el producte. Un cop finalitzada la compra i abans de fer el pagament s’informa de l’import final que inclou el preu del producte, les despeses d’enviament, l’IVA i el donatiu.

L’Associació es reserva el dret de modificar els preus dels seus productes en qualsevol moment. Les comandes es cobraran a l’usuari al preu indicat en el moment de registrar-les.

 1. OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA.

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra, i accepta l’obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes. Si l’usuari incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat el respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a l’Associació o a un tercer.

 1. PAGAMENT DE LES COMANDES

L’usuari haurà de fer el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit VISA, MasterCard, American Express o mitjançant el sistema PayPal.

La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com entitat financera emissora un banc o caixa de l’Estat espanyol o una sucursal o entitat financera filial de l’entitat financera estrangera amb establiment a Espanya.

L’usuari haurà de notificar a l’Associació qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres en el lloc web en el menor temps possible a fi que l’Associació pugui fer les gestions que consideri convenient.

L’Associació manifesta que no té accés ni emmagatzema dades sensibles relatives al mitjà de pagament usat per l’usuari. Només l’entitat processadora del pagament té accés a aquestes dades. Un cop finalitzat el procés de compra es genera la factura corresponent que l’usuari es podrà imprimir i que quedarà arxivat a la secció El meu compte > Comandes

 1. LLIURAMENT DELS PRODUCTES

Termini de lliurament

 L’Associació farà el lliurament dels productes a l’adreça que l’usuari indiqui en la seva comanda en el termini mínim possible, que no serà mai superior a 5 dies hàbils des de la data de realització de la comanda, llevat de circumstàncies de força major.

El lliurament es considera fet a partir del moment en el que el producte ha estat posat a disposició en el lloc de lliurament per l’usuari. El risc de pèrdua, detriment o robatori dels productes es traspassa a l’usuari a partir del moment en que aquests són posats a la seva disposició en el lloc de lliurament

Lloc i condicions de lliurament

 L’Associació es compromet a lliurar els productes en perfecte estat en l’adreça indicada per l’usuari en el moment de fer la comanda.

La tramesa dels productes es farà mitjançant Correus amb les condicions habituals d’aquesta empresa.

L’Associació no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça indicada per l’usuari no existeixi o sigui incorrecta i l’usuari s’haurà de fer càrrec de les despeses d’un segon enviament.

 1. DEVOLUCIÓ DELS PRODUCTES

L’usuari té dret a desistir de la comanda en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia de la formalització de la compra del producte. Per exercir el dret de desistiment, l’usuari haurà de notificar la seva decisió de desistir de la comanda a través d’una declaració inequívoca per a l’Associació. (Es pot utilitzar el model de formulari que figura a continuació).

Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou amb que la comunicació relativa a l’exercici del dret de desistiment sigui enviada abans que finalitzi el termini corresponent.

En cas de desistiment per part de l’usuari, l’Associació retornarà l’import dels productes i de les despeses d’enviament sense cap demora indeguda i, en tot cas, abans de 14 dies naturals a partir de la data en la qual s’informi del desistiment i sempre que s’hagin rebut els béns retornats.

L’Associació farà el reemborsament esmentat utilitzant el mateix mitjà de pagament fet servir per l’usuari en la transacció inicial.

Model de Formulari de Desistiment

A l’atenció de l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama, carrer Viladecans, 18, baixos local 1 08014 Barcelona, correu electrònic info@pasapascm.cat.

Us comunico que desisteixo de la meva comanda realitzada el dia _______ dels productes següents:

Nom de l’usuari

Adreça de l’usuari

Dades bancàries de l’usuari a les que cal fer la transferència

Signatura de l’usuari (si es presenta en paper)

Data

 1. GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes adquirits a través del lloc web són originals de la marca i nous.

Per a qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o per realitzar qualsevol reclamació relativa a la compra, l’usuari ho pot fer adreçant-se per escrit a l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama, NIF G66454018, carrer Viladecans, 18, baixos, local 1, 08014 Barcelona o bé per correu electrònic a info@pasapascm.cat

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El lloc web www.pasapascm.cat és un domini registrat per l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama. Aquest domini no pot ser utilitzat llevat d’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’Associació.

 1. RESPONSABILITATS.

L’Associació no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l’accés, funcionament i operativitat del lloc web, o en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la mateixa, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d’urgència extrema, tals com vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l’error hagués estat produït per un tercer aliè a l’Associació.

L’Associació es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web, tret que aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l’Associació sense la seva autorització expressa.

El servei prestat per l’Associació se refereix exclusivament a posar a disposició dels usuaris els productes, fent-se responsable en cas de fallada tècnica dels productes. En cas que al lloc web propietat de l’Associació puguin allotjar banners que permetin a l’usuari l’accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, l’Associació no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats.

L’usuari es compromet a complir amb l’establert a l’AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS D’ÚS I VENDA publicades per l’Associació PAS A PAS amb el Càncer de Mama al seu lloc web en el moment de la compra del producte.

 1. AVÍS LEGAL

L’Associació adverteix a l’usuari que durant el procés de compra poden aparèixer missatges emergents que no són de l’Associació i que tenen per finalitat l’ús fraudulent en nom de l’Associació.

L’Associació no es fa responsable dels usos fraudulents que puguin dur a terme tercers en nom d’ella.

 1. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d’aquestes condicions de servei sigui declarada nul·la, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS I DE VENDA

L’Associació es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les Condicions d’ús i venda i la política de privacitat. Els usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’ús i venda en un lloc visible, lliurement accessibles.

Els usuaris hauran de llegir atentament aquestes Condicions d’ús i venda cada cop que accedeixi al lloc web. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicionis d’ús i venda, vigents en cada moment, serà un pas previ i indispensable per a la compra de qualsevol producte o la realització de qualsevol donatiu.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web www.pasapascm.cat, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del lloc web, els Jutjats i Tribunals corresponents al domicili social de l’Associació.